Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Individuele reisbeurs

Een individuele reisbeurs kan zowel tijdens de bachelor- als tijdens de masterfase eenmalig worden aangevraagd. Voor bachelorstudenten geldt een minimumverblijf van een maand. Masterstudenten kunnen ook een reisbeurs aanvragen voor een buitenlands verblijf korter dan een maand, bijvoorbeeld voor congresbezoek.

De reisbeurs is een eenmalige bijdrage. De hoogte is afhankelijk van de bestemming en de verblijfsduur. Als het budget niet toereikend is voor het aantal aanvragen, kan het toe te kennen bedrag lager zijn dan hieronder vermeld.

Verblijfsduur t/m 3 maanden > 3 maanden
Bestemming    
Europa € 550 € 650
Buiten Europa € 800 € 1000

Aanvraag indienen, gewijzigde procedure

Vanwege het grote aantal aanvragen is de aanvraagprocedure voor een individuele reisbeurs gewijzigd. Elk einde van een maand is een aanvraagdeadline voor een volgende ronde van toekenningen. De aanvrager verneemt in beginsel binnen 14 dagen na de deadline per email over al dan niet toekenning van de aangevraagde reisbeurs. Aanvragen worden door de Commissie Reisbeurzen beoordeeld op onder meer tijdigheid, volledigheid en motivatiebrief. Het beschikbare budget per ronde bepaalt het aantal en het bedrag van de toekenningen.

De deadlines zijn als volgt: 

vertrekdatum in*

deadline voor aanvragen

AUF-besluit uiterlijk

april 2024

29 februari 2024

15 maart 2024

mei 2024

31 maart 2024

15 april 2024

juni 2024

30 april 2024

15 mei 2024

juli, aug, sept 2024

30 mei 2024

24 juni 2024

oktober 2024

31 augustus 2024

16 september 2024

november 2024

30 september 2024

15 oktober 2024

december 2024

31 oktober 2024

15 november 2024

*)      de vertrekdatum is de datum waarop je naar de reisbestemming vertrekt blijkens het reisticket dat voor uitbetaling van een toegekende reisbeurs moet worden overlegd.

Stuur de aanvraag, voorzien van alle van toepassing zijnde documenten als pdf-bestanden, in via het aanvraagformulier. Het formulier is Engelstalig, de up te loaden bestanden mogen ook Nederlandstalig zijn.

Checklist aanvraag individuele reisbeurs

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

 • een gespecificeerde begroting (download);
 • een motivatiebrief, waarin je de meerwaarde en de doelen van de studie in het buitenland duidelijk maakt;
 • een recent CV;
 • een uitdraai van de studieresultaten. Voor bachelorstudenten geldt dat minimaal 120 ECTS moeten zijn behaald.
  Bij een tekort aan studiepunten dien je een toelichting bij de cijferlijst te maken waarin je aangeeft dat je in een later stadium, maar wel voor het moment van vertrek, laat zien dat de 120 punten zijn behaald.
  Uitzondering met ondergrens van 90 behaalde studiepunten is mogelijk indien een docent verklaart dat het buitenlandbezoek cruciaal is voor studievoortgang;
 • een persoonlijke, op de aanvrager toegespitste, aanbevelingsbrief of e-mail van ten minste één docent die is betrokken bij de opleiding. De aanbevelingsbrief dient voorzien te zijn van een handtekening en afgedrukt op UvA-papier. Indien een e-mail wordt aangeleverd dient duidelijk te zijn dat de e-mail vanuit het mailadres van de docent verzonden is;
 • de Official Selected Letter in het geval van een uitwisseling via de UvA of een verklaring van de faculteit (van docent, onderwijsbalie of studiecoördinator) waarin staat dat de te volgen studie in het buitenland past binnen de gevolgde UvA-opleiding en met studiepunten wordt gehonoreerd. Bij stage of congresbezoek stuur je de bevestiging in;
 • een bewijs van toelating van de te bezoeken universiteit of organisatie in het land van bestemming. 

Uitzonderingen

Je komt niet in aanmerking voor een beurs als: 

 • een stage, studie of veldwerk in het buitenland een verplicht onderdeel is van het curriculum;
 • je zelf geen financiële bijdrage levert.

Reisbeurs Geneeskundestudenten

Voor studenten van de faculteit der Geneeskunde UvA kan deze beurs aangevraagd worden voor wetenschappelijke stages of congresbezoek.

Studenten van de Faculteit der Geneeskunde dienen voorafgaand aan hun aanvraag het registratieformulier van het International Office AMC in te vullen. Het registratieformulier dient ook bij de beursaanvraag te worden ingezonden.

Naast de reguliere reisbeurzen zijn er voor Geneeskundestudenten ook beurzen voor een verblijf van een langere periode (vanaf 6 maanden). Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je vooraf goedkeuring te vragen aan het International office AMC via internationaloffice@amc.uva.nl. Deze goedkeuring stuur je mee als bijlage bij de beursaanvraag. 

Eisen aan het verslag en de foto's

In het reisverslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

 • doel van de reis (onderzoek/college volgen). In geval van onderzoek: omschrijving onderzoek en resultaat ervan; in geval van colleges: welke vakken zijn gevolgd en welke (door de UvA) erkende studiepunten zijn behaald?;
 • academische meerwaarde van de reis;
 • academische contacten (medestudenten, docenten, et cetera);
 • verschil in academische cultuur met de UvA;
 • beantwoordde de reis aan de doelstelling?;
 • eventueel vervolg: wat gebeurt er met bevindingen (scriptie, publicatie, vervolgonderzoek et cetera)?

Het verslag mag maximaal twee A4 of 1.000 woorden beslaan. Bij het verslag dienen ook een of meerdere digitale foto's te worden ingeleverd, die een beeld geven van het buitenlandverblijf in relatie tot de ontvangen reisbeurs. Op de foto's ben je als ontvanger van de reisbeurs in beeld (geen selfie). Stuur de foto’s in als jpg-bestanden met een hoge resolutie (bestandgrootte tussen 1 en 3 MB). Indien wij van plan zijn een van je foto's te gebruiken voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties vragen we om toestemming. We geven geen vergoeding voor het gebruik van foto's.

Stuur het verslag en de foto binnen een maand na thuiskomst, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: subsidieaanvragen-AUF@uva.nl.

In plaats van het reisverslag kun je ook een gemonteerd audiovisueel bestand inleveren waarin je jouw ervaringen gedurende de studie, stage of veldwerk belicht.

Contact

Neem bij vragen over deze beurs per e-mail contact op met het Amsterdams Universiteitsfonds: subsidieaanvragen-auf@uva.nl. Vermeld in je e-mail je telefoonnummer, zodat we zo nodig ook telefonisch contact met je kunnen opnemen.