Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Promovendi aan de UvA kunnen dankzij de steun van donateurs eenmalig een subsidie aanvragen voor te maken reiskosten naar het buitenland. Deze reis moet bijdragen of in het teken staan van het promotieonderzoek.

Doel van de reis is het doen van onderzoek aan een universiteit in het buitenland of het houden van een presentatie op een congres in het buitenland.

De reisbeurs voor promovendi is niet bedoeld om volledig kostendekkend te zijn maar vormt een eenmalige bijdrage in de reiskosten. De hoogte is afhankelijk van de bestemming en de verblijfsduur. De bedragen zoals hieronder vermeld, kunnen worden verlaagd als het budget ontoereikend is. 

Verblijfsduur/bestemming  < 3 maanden  > 3 maanden
Europa € 550 € 650
Buiten Europa € 800 € 1000

Aanvraag indienen, gewijzigde procedure

Vanwege het grote aantal aanvragen is de aanvraagprocedure voor een individuele reisbeurs gewijzigd. Elk einde van een maand is een aanvraagdeadline voor een volgende ronde van toekenningen. De aanvrager verneemt in beginsel binnen 14 dagen na de deadline per email over al dan niet toekenning van de aangevraagde reisbeurs. Aanvragen worden door de Commissie Reisbeurzen beoordeeld op onder meer tijdigheid, volledigheid en motivatiebrief. Het beschikbare budget per ronde bepaalt mede de hoogte van de toekenningen.

vertrekdatum in*

deadline voor aanvragen

AUF-besluit uiterlijk

juli, aug, sept 2024

31 mei 2024

24 juni 2024

oktober 2024

31 augustus 2024

16 september 2024

november 2024

30 september 2024

15 oktober 2024

december 2024

31 oktober 2024

15 november 2024

*) de vertrekdatum is de datum waarop je naar de reisbestemming vertrekt blijkens het reisticket dat voor uitbetaling van een toegekende reisbeurs moet worden overlegd.

Stuur de aanvraag, voorzien van alle van toepassing zijnde documenten als pdf-bestanden, in via het aanvraagformulier. Het formulier is Engelstalig, de up te loaden bestanden mogen ook Nederlandstalig zijn.

Checklist aanvraag reisbeurs

Zorg voor een volledig ingevuld aanvraagformulier met alle vereiste bijlagen. Gelieve deze bijlagen als PDF in te sturen. 

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

 • een motivatiebrief, waarin de aanvrager de meerwaarde en de doelen van de reis voor het promotietraject duidelijk maakt;
 • een recent CV;
 • een bondige beschrijving van het onderzoek dat je doet;
 • een persoonlijke, op de aanvrager toegespitste aanbevelingsbrief van de promotor. De aanbevelingsbrief dient voorzien te zijn van een handtekening en afgedrukt op UvA-papier. Indien een e-mail wordt aangeleverd dient duidelijk te zijn dat de e-mail vanuit het mailadres van de promotor verzonden is;
 • een gespecificeerde begroting (download) waarin duidelijk wordt dat (een deel van) het eigen onderzoeksbudget wordt gebruikt;
 • een bewijs van toelating van de te bezoeken universiteit/instelling dan wel een bewijs van acceptatie/uitnodiging voor een te bezoeken congres.

Let op: Het aanvraagsysteem BenefactorCloud is vernieuwd. Als u tegen problemen aanloopt, stuur dan een mail aan
subsidieaanvragen-auf@uva.nl.

Eisen aan het reisverslag en de foto's

In het reisverslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

 • doel van de reis (onderzoek/presentatie) en resultaat ervan;
 • academische meerwaarde van de reis;
 • academische contacten (onderzoekers, collega’s, et cetera);
 • beantwoordde de reis aan de doelstelling?;
 • eventueel vervolg: wat gebeurt er met bevindingen (publicatie, vervolgonderzoek et cetera)?

Het verslag mag maximaal twee A4 of 1.000 woorden beslaan.

Bij het verslag dienen ook enkele foto’s te worden toegevoegd. Op de foto's ben je als ontvanger van de reisbeurs in beeld. Stuur de foto’s in als jpg-bestanden met een hoge resolutie (bestand groter dan 1 MB). Indien wij van plan zijn een van je foto's te gebruiken voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties vragen we om je toestemming. We geven geen vergoeding voor het gebruik van foto's.

Upload het verslag en de foto's binnen een maand na thuiskomst in het aanvraagsysteem BenefactorCloud.

Neem voor meer informatie over deze beurs per e-mail contact op met het Amsterdams Universiteitsfonds: subsidieaanvragen-auf@uva.nl. Vermeld in je e-mail je telefoonnummer, zodat we zo nodig ook telefonisch contact met je kunnen opnemen.