Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Fondsen voor onderzoek

 • H.K. Nieuwenhuis Memorial Fonds: uitschrijven van scriptieprijs voor studenten Economie. 
 • Hans Jongstra Fonds: faciliteren van promotieonderzoek op het gebied van Sociale geografie. 
 • Van der Valk/Ruijgh Fonds: faciliteren van onderzoek naar klassieke Griekse taal- en letterkunde. 
 • Kohnstamm Fonds: faciliteren van onderwijskundig onderzoek. 
 • Isaac Roet Fonds: uitschrijven van een essayprijsvraag over het onderwerp: “Bevordering van de wereldvrede door een meer efficiënte distributie”. 
 • E. en M. Blaauwfonds: ondersteunen van publicaties over oogheelkunde. 
 • Fonds Grevers: ondersteunen van de leerstoelgroep Anatomie en Embryologie aan de Faculteit der Geneeskunde. 
 • Fonds Renat Acket: ondersteunen van de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 
 • Fonds Tera van Benthem Jutting: ondersteunen van postdoctoraal onderzoek door vrouwelijke biologen. 
 • Walter Hoogland Fonds: ondersteunen van activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in het Science Park Amsterdam. 
 • Spinoza Fonds: bevorderen van de medische hulp en wetenschap; 
 • De La Fontaine Verweij Fonds: ondersteunen van de bijzondere leerstoel 'De wetenschap van het handschrift'. 
 • Fonds Europese Studies: ondersteunen van de jaarlijkse scriptieprijs voor studenten Europese Studies. 
 • Fonds Bijzondere Leerstoelen: onderhouden en financieren van bijzondere leerstoelen vanuit de Amsterdamse Universiteits-Vereniging en het Amsterdams Universiteitsfonds. 
 • Paul F. van der Heijden Fonds: ondersteunen van onderzoek op het gebied van mensenrechten. 
 • Edwin Bouwfonds: bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de economische en sociale geschiedenis, met een voorkeur voor de geschiedenis van bedrijven en bedrijfstakken, aan de Universiteit van Amsterdam. 
 • Fonds Conrat-Bakkenhoven-Peletier: faciliteren van onderzoek van studenten, aio's en medewerkers Rechtsgeleerdheid. 
 • Bestuursfonds Universitaire Faciliteiten: (co-)financieren van bijzondere algemene infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de wetenschapsbeoefening en het studentenleven. 
 • Fonds Volkert van der Willigen: bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de Astroparticle Physics en Ecologie. 
 • Schreurs-Kniesmeijer Fonds: bevorderen van onderwijs en onderzoek van Geschiedenis. 
 • Promotiefonds Voortgezet Onderwijs: ondersteunen van docenten uit het voortgezet onderwijs bij de afronding van hun promotieonderzoek. 
 • AUF Jaarfonds: jaarfonds ten behoeve van de wetenschapsbeoefening en het studentenleven. 
 • Henri J. Diesbergenfonds: bevorderen van onderwijs en onderzoek op het terrein van economie en demografie. 
 • Fonds Andragologie: bevorderen van de wetenschapsbeoefening in de Andragologie in de breedste zin van het woord. 
 • Van der Zanden-Willemsen Fonds: bekostigen van opgravingsactiviteiten ten bate van archeologisch onderzoek op het gebied van de antieke oudheid. 
 • Fonds Verantwoord Ondernemen: bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid bij ondernemers en ondernemingen. 
 • Fonds voor Onderzoek Bankefficiëntie: faciliteren van promotieonderzoek naar de efficiëntie van banken. 
 • Optiverfonds Financiële markten: faciliteren van academisch onderzoek en onderwijs op het gebied van financiële markten.
 • Fonds voor de Amsterdamse Joodse Boekwetenschap: ondersteunen van activiteiten op het gebied van de Joodse boekwetenschap, waaronder de instandhouding van de bijzondere leerstoel ‘De Geschiedenis van het Joodse Boek’. 
 • Fonds Families Boer & ’t Hooft: verstrekken van beurzen voor personen tussen de 25 en 40 jaar die ten behoeve van hun carrière een universitaire studie aanvangen of vervolgen; en bijdragen aan onderzoeksprojecten die beogen jongeren zo goed mogelijk toe te rusten voor een plek in de maatschappij (niet actief).
 • Gunning Fonds: ondersteunen van iconische projecten die voor de gehele universiteit van belang zijn en een uitgesproken voorbeeld vormen van de blijvende waarde van kwalitatief hoogstaand academisch onderwijs en onderzoek.
 • Groeifonds: ondersteunen van de  statutaire doelstellingen van het Amsterdams Universiteitsfonds.
 • Clementine Brigitta Maria  Dalderup Fonds: subsidiëren van onderzoek in Nederland – bij voorkeur door alumni van, en wetenschappers die op andere wijze gelieerd zijn aan, de Universiteit van Amsterdam – naar de bijwerkingen van geneesmiddelen met name bij zieke ouderen.
 • Van der Zanden Willemsen Fonds: het bekostigen van opgravingsactiviteiten ten bate van archeologisch onderzoek op het gebied van de antieke oudheid (vóór ca. 500 n. Chr.).
 • Prof. dr. D. Brüll Fonds: ondersteunen en bevorderen van (promotie)onderzoek in het (formele) belastingrecht dan wel op fiscaal-sociologisch gebied aan de Universiteit van Amsterdam. 
 • Wim Crouwel Fonds: het ondersteunen van collectievorming, beheer en (digitale) ontsluiting van collecties grafische vormgeving en typografie door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en het bevorderen van onderwijs en onderzoek met en presentatie van deze collecties.
 • Mr. Julia Henriëtte Jaarsma-Adolfs Fonds: verlenen van studiebeurzen/ondersteuningen aan veelbelovende studenten of studenten die zich in de eindfase van hun studie bevinden en aan promovendi. Vanuit het fonds wordt ook subsidie verleend voor wetenschappelijk onderzoek, met name aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
 • Fonds ter bevordering van promotieonderzoek geschiedenis: ondersteunen of mogelijk maken van een promotieonderzoek op het gebied van de geschiedenis, met een voorkeur voor de periode die bekend staat als de  ‘Gouden Eeuw’ ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
 • Fonds Studie zonder Grenzen: ondersteunen van vluchtelingen die toegelaten zijn of op het punt staan toegelaten te worden tot de Universiteit van Amsterdam en daar een studie (gaan) volgen of onderzoek (gaan) doen.
 • Dr. J.A. Kuijper fonds: ondersteunen van promotieonderzoek op het gebied van het Internationaal Publiekrecht, het Recht van de Internationale (Economische) Organisaties en/of het Europees Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, of diens opvolger.
 • Fonds Europa Instituut: ondersteunen van (jonge) onderzoekers in het Europees Recht en gerelateerde rechtsgebieden die een relatie met de UvA hebben. Het betreft financiële ondersteuning van onderzoek op het terrein van het recht van de Europese Unie, bij voorkeur in zijn relatie tot nationaal en internationaal recht.
 • Athenaeum Illustre Fonds: doen van bestedingen volgens de algemene doelstelling van het Amsterdams Universiteitsfonds, te weten het bevorderen van de groei en bloei van de wetenschapsbeoefening en het studentenleven aan de Universiteit van Amsterdam en de belangen van allen die daarbij betrokken zijn.
 • FMG Fonds: financiële ondersteuning voor innovatieve kleinschalige projecten van talentvolle studenten en onderzoekers die de kennis en inzichten van FMG in de samenleving toepassen.
 • Marianne de Visser Fonds: verstrekt beurzen aan studenten en onderzoekers ten behoeve ten behoeve van onderzoek op het gebied van neuromusculaire aandoeningen.
 • Fonds Duyvendak & van Leeuwen: verstrekken van beurzen aan vluchtelingen die een studie (gaan) volgen aan de UvA of daar onderzoek (gaan) doen.